می خواهی بدانی آینده ات چگونه است؟ ببین امروز چگونه زندگی می کنی.

آینده تو همان است که امروز زندگی می کنی . پس طوری زندگی کن که می خواهی آنگونه باشی.

سبک زندگی در کیفیت زندگی اثر زیادی دارد. شما نمی توانید مانند یک تاجر زندگی کنید و در نهایت یک فیزیکدان شوید. اما نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که زندگی مانند یک فیزیک دان به معنی تقلید زندگی یک فیزیک دان خاص نیست. باید بتوانید یک تعریف عمومی از زندگی یک دانشمند استخراج کنید. بنابراین با مطالعه زندگی دانشمندان مختلف در حوزه های مختلف می توانید سبک زندگی یک دانشمند را بفهمید.

حالا اگر می خواهید خودتان شوید باید سبک زندگی خودتان را داشته باشید. در هر صورت نتیجه مشخص است. شما آن کسی خواهید شد که امروز به همان صورت زندگی می کنید. به عبارتی اگر استعداد شما در نویسندگی داستان است، فرض کنید که یک نویسنده داستان هستید نه اینکه می خواهید یک نویسنده داستان شوید.

پس ابتدا با خودشناسی استعداد خود را پیدا کنید. استعداد شما آنچیزی است که در نهایت می خواهید باشد. یعنی خود را در آنچه می خواهید انجام دهید و می خواهید باشید تعریف کنید نه در آنچه که در حال حاضر انجام می دهید. (البته ممکن است که هردو برای شما یکی باشد)

سپس سعی کنید سبک زندگی خود را طوری تغییر دهید و طوری زندگی کنید که باید زندگی کنید. مثلا اگر می خواهید یک دانشمند باشید باید مانند یک دانشمند زندگی کنید.