یادداشت های زندگی

هوارد گاردنر در کتاب ذهن های پنج گانه می گوید : علم هرگز نمی تواند جایگزین کاملی برای آموزش باشد. علم هرگز نمی تواند به شما بگوید در کلاس یا محل کار چه کار کنید. چرا که آنچه شما به عنوان یک معلم یا مدیر انجام می دهید باید با نظام ارزشی خودتان تعیین شود. علم حتی با وجود در برداشتن ریاضیات، فن آوری و مهندسی در خود، تنها حوزه و حتی تنها حوزه مهم دانش نیست. (این دامی است که بسیاری از هواداران جهانی شدن در آن می افتند.) حوزه های وسیع درک و فهم، یعنی علوم اجتماعی، انسان شناسی، هنرها، علوم تربیتی، اخلاقیات، بهداشت، بدن سازی، شایسته داشتن ساعاتی در برنامه درسی می باشند.

ما در آغاز هزاره سوم هستیم. در عصری که سرشار از تغییرات است. تغییراتی با سرعت زیاد. اگر در گذشته تغییرات را نسل بعدی تجربه می کردند، امروزه تغییرات در طول زندگی یک نفر اتفاق می افتد. "این تغییرات نیازمند فرایندها و شکل های جدید آموزش اند." (گاردنر، ذهنهای پنج گانه) چرچیل گفته است که: "امپراطوران آینده امپراطوران ذهن خواهند بود." و گاردنر می گوید : "باید تشخیص دهیم که این جهان جدید به چه چیزهایی نیاز دارد." و " ذهن های یادگیرندگان باید به پنج شیوه ای که تا کنون حیاتی شمرده نمی شدند، شکل گرفته و بسط یابند."