ذهن های پنجگانه اثر هوارد گاردنر دانشمند برجسته روانشناسی شناختی است. گاردنر در این کتاب می گوید ذهن حاصل ترکیب هوش های چندگانه است و ما در دنیای آینده به پنج نوع ذهن نیاز داریم که باید در نظام آموزشی ما لحاظ شود. این پنج ذهن عبارتند از : ذهن نظام مند ، ذهن مولد ، ذهن خلاق ، ذهن احترام گزار و ذهن اخلاق گرا. 

خواندن این کتاب را به تمام کسانی که به موضوع های ذهن ، تغییر ذهن ، اثر گذاری و آموزش علاقه مند هستند ، توصیه می کنم. البته داشتن دانش اولیه در خصوص هوش های چندگانه به فهم این کتاب کمک می کند.