عاملی بسیار قوی برای یادآوری وجود دارد که "اثر ارجاع به خود" (self-reference effect)نامیده می شود.
به طور خاصی هر یک از ما دارای خود-طرحواره (self-shema) مبسوطی هستیم. این خود-طرحواره نظامی سازمان یافته از نشانه های درونی درباره خود، صفات خویش و تجارب شخصی ماست. به این ترتیب ما قادریم به صورت غنی و مبسوط اطلاعات مربوط به خودمان را خیلی بیشتر از اطلاعات مربوط به موضوعات دیگر، سازماندهی کنیم. در این روش بایستی اطلاعات را به چیزی در خودمان مربوط کنیم. در واقع با مربوط کردن اطلاعات به چیزی در خودمان آنها را نشانه گذاری می کنیم و از طریق این نشانه ها به راحتی اطلاعات را در حافظه پیدا و یا آوری می کنیم.

برداشت از کتاب روانشناسی شناختی ، رابرت استنبرگ