هوش و موفقیت از منظر سه صاحب نظر، گاردنر، استنبرگ و کاوی

رابرت استنرگ استاد و نظریه پرداز شناختی که در حوزه هوش فعالیت می کند ، سه وجه مرتبط به هم برای هوش معرفی می کند.
1. فرآیند های درونی و ذهنی هوش
2. ارتباط هوش و تجربه در تبدیل شدن فعالیت ها ذهنی هوش به فعالیت های خودکار
3. ارتباط هوش و محیط در تطبیق انسان با محیط، تغییر در محیط و در نهایت انتخاب محیط مناسب

استفان کاوی از منظر یک عالم مدیریت، درکتاب 7 عادت انسانهای موثر، 7 عادت مهم انسانهایی که توانسته اند در جامعه خود اثر گذار باشند و به موفقیت های نسبی دست یابند را شرح می دهد.

با توجه به اینکه این دو دانشمند از حوزه های مختلف درباره یک موضوع صحبت می کنند، نکات قابل تاملی در هردو نگاه دیده می شود.

1. جنبه دوم هوش در تعریف استنبرگ یعنی خودکار سازی فعالیت ها همان عادت ها در اصول موفقیت استفان کاوی است.
2. اثر گذاری و انسان موثر بودن در عنوان کتاب استفان کاوی جنبه سوم هوش از نگاه استنبرگ است.

هوارد گاردنر نظریه پرداز هوش های چندگانه نیز هوش را خلق ارزش در یک فرهنگ تعریف می کند که در واقع همان اثر گذاری به شکلی ارزشمند برای جامعه است.