طبق نظریه هوارد گاردنر هشت نوع هوش داریم که مستقل از هم عمل می کنند اما از ترکیب هوش های مختلف در انسان استعدادها و قابلیت های ویژه ای حاصل می شود. شناسایی هوش ها و ترکیب آنها در افراد ضمن اینکه استعداد خاص افراد را مشخص می کند، در درک تفاوت میان افراد و پذیرش افراد در جامعه نیز بسیار موثر است که این امر به نوبه خود در موفقیت و سلامت جامعه اثر مثبت دارد.

  

  1. هوش زبانی توانایی به کارگیری درست لغات به طور شفاهی یا نوشتاری است که شامل ساختار زبان، معنای زبان، صداهای زبان (آوا شناسی) و کاربردهای عملی زبان می باشد. برخی از کاربردهای آن عبارتند از : به کار گیری زبان برای متقاعد کردن دیگران و انگیزش، یادآوری اطلاعات با استفاده از لغت، آگاهی بخشیدن و به کار گیری زبان برای صحبت کردن درباره خود زبان.

 

  1. هوش منطقی-ریاضی توانایی به کار گیری درست اعداد و ارقام و بیان استدلال منطقی است که مستلزم شناسایی الگوها و روابط منطقی، گزاره ها و قضایا، توابع و دیگر امور انتزاعی مربوط است. مانند رده بندی، طبقه بندی، استنباط، تعمیم، محاسبه، آزمون و فرضیه.

 

  1. هوش تصویری-فضایی توانایی درک جهان به صورت فضای-بصری و ایجاد تغییر در این ادراک (مثل نقاش و مجسمه ساز و مخترع). این هوش مستلزم شناسایی رنگ، خط، شکل، فرم، فضا و رابطه ای است که میان این عوامل وجود دارد. همچنین توانایی تجسم و بازنمایی گرافیکی افکار تصویری-فضایی را شامل می شود.

 

  1. هوش حرکتی-جسمانی یعنی مهارت در به کارگیری کل بدن برای بیان افکار و احساسات (مانند هنرپیشه تئاتر، ورزش کار و یا تغییر در اشیاء و محیط از طریق دست توسط صنعتگر) این هوش شامل رفتارهای فیزیکی مانند تعادل، هماهنگی، چالاکی، قدرت، انعطاف پذیری، سرعت و قابلیت های لمسی می شود.

 

  1. هوش موسیقیایی توانایی درک و تشخیص و تبدیل و اجرای اشکال موسیقی است و مستلزم شناسایی ریتم، ارتفاع یا ملودی و طنین یک قطعه موسیقی است.

 

  1. هوش درون فردی توانایی شناخت خود و توانایی عملکرد مناسب براساس آن است و مستلزم داشتن تصویری روشن از توانایی ها و محدودیت های فردی، آگاهی از حالات درونی، مقاصد، انگیزه ها، قدرت خویشتن داری، انضباط فردی و عزت نفس می باشد.

 

  1. هوش میان فردی توانایی درک و تمایز حالات روحی، مقاصد و انگیزه ها و احساسات دیگران است و مستلزم شناسایی حالات چهره، صداها، ایما و اشارات، توانایی تشخیص انواع مختلف نشانه های بین فردی و پاسخ گویی صحیح به آنها به طور عملی می باشد.

 

  1. هوش طبیعت گرا توانایی در شناخت و طبقه بندی گونه های مختلف گیاهان و جانوران و محیط فردی است. همچنین شامل توانایی شناسایی دیگر پدیده های طبیعی مانند تشکیل ابرها و توانایی تشخیص اشکال غیر زنده محیط را نیز شامل می شود. مروری بر هوش های چندگانه

 

برداشتی از کتاب هوش های چندگانه هوارد گاردنر