اگر بپذیریم که هر کسی دارای یک استعداد بنیادی است، ناگزیر سوالی مطرح می شود که من استعداد خود را چگونه بیابم و چگونه بتوانم آن را توسعه دهم و از آن استفاده نمایم. برای بحث مفصلی در این خصوص به بخش استعداد چیست ؟ مراجعه نمایید.

روشی که ما بر اساس آن به موضوع استعداد می پردازیم مبتنی بر مدلی است که دکتر علی رضا حمزه ای ارائه نموده است.

در این مدل چهار مفهوم بررسی می شود و استعداد در سنین مختلف بر اساس ترکیبی از یک یا هر چهار مفهوم شناسایی می شود. این چهار مفهوم عبارتند از :

  1. هوش ، بر اساس نظریه هوش های چند گانه هوارد گاردنر
  2. شخصیت ، شناسایی تیپ شخصیت بر اساس مدل DISC و یا MBTI
  3. علاقه ها، فهرستی از علاقه ها که فرد در طول زندگی تجربه کرده است
  4. توانمندی ها، بر اساس نظریه استعداد یابی کیلفتون